Bakanlığımız Uzman Yardımcısı Sözlü Giriş Sınavı Sonucu / Tarih: 13/12/2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan;

D U Y U R U

        Bakanlığımız Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile Denizcilik Uzman Yardımcısı kadroları için 04/12/2017 tarihinde yapılan sözlü giriş sınavı sonucu asil ve yedek aday listesi ekli tabloda belirtilmiştir.

ASİL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

        a) 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf,

       b) Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),

        c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

        ç) Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,

       d) 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

        e) Adres beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

        f) Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

       g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir ve 4 nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenip imzalanacaktır, evrak tesliminde bilgisayar ortamında düzenleme yapılabilir hali adayın yanında bulunmalıdır),

       ğ) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi,

      Asil adayların yukarıda istenen belgeleri hazırlayarak, 22 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar ekli dilekçe ekinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

      İlgililere ilanen duyurulur.

Ek: Asil ve Yedek Aday Listesi

Formlar:

1.Sağlık Beyanı

2.Mal Bildirim Beyannamesi

3.Adres Beyanı

4.Etik Sözleşme

5.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

6.Adli Sicil Beyanı

7.Örnek Dilekçe